ટેનિસ સેન્ટિપીડ કંકણ પેન્ડન્ટ (સિલ્વરટચ) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
બેબી ટ્રિંકેટ્સ વશીકરણ બંગડી (સિલ્વર)
બીડેડ જેડ અને સીઝેડ બ્રેસલેટ (સિલ્વર)
બ્લેક આઇસ બાર-બ્રેસલેટ (સિલ્વર)
બ્લેક મેટલ ટેનિસ કંકણ (સિલ્વર)
બ્લુ સ્ફટિક મણિ કંકણ (સિલ્વર)
બ્લુ ઓપલ સીઝેડ બ્રેસલેટ (સિલ્વર)
ડબલ બ્રેઇડેડ બંગડી (સિલ્વર) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક