ક્વિન્સ્ટેરા ટ્રાઇ-કલર બ્રેસલેટ (14 કે) - Popular Jewelry
વર્જિન મેરી 15 ñઓસ પેન્ડન્ટ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
બે-ટોન 15 મો જન્મદિવસ સીઝેડ રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
ટ્રાઇ રંગ 15 મી જન્મદિવસ મલ્ટી રો રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
ટ્રાઇ કલર 15 મી બર્થડે રિંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
15 મી બર્થડે ક્રાઉન સીઝેડ રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
15 મી બર્થડે ક્રાઉન સીઝેડ રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
15 મી બર્થડે ક્રાઉન સીઝેડ રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
15 મી બર્થડે ક્રાઉન સીઝેડ રીંગ (14 કે) ન્યૂ યોર્ક Popular Jewelry
ક્વિન્સનેરા ક્રાઉન રીંગ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ટ્રાઇ કલર પંદર વર્ષ ક્રાઉન પેન્ડન્ટ (14 કે)