સાન્ટા મ્યુર્ટે હાલો - લકી ડાયમંડ 珠寶 珠寶 金 行 ન્યુ યોર્ક સિટી 169 કેનાલ સ્ટ્રીટ 10013 જ્વેલરી સ્ટોર પ્લેબોઇ ચાર્લી ચાઇનાટાઉન @ લ્યુકીડિમેડની 2124311180
ડાયમંડ કટ સાન્ટા મ્યુર્ટે પેન્ડન્ટ (14 કે)