સ્ટોન-સેટ સોલિડ રeબ સેન્ટ જુડ પેન્ડન્ટ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક

Popular Jewelry

Stone-Set Robed Saint Lazarus Pendant (14K)

$ 845.00