પીળો ગોલ્ડ પર્લ સ્ટોન-સેટ હ્યુગી એરિંગ્સ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
તાજા પાણીના પર્લ સ્ટડ એરિંગ્સ (સિલ્વર) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
પર્લ સ્ટડ એરિંગ્સની બુદ્ધ મધર (14 કે) મુખ્ય - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
એન્ટ્વાઇન્ડ પર્લ સ્ટડ એરિંગ્સ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
હાર્ટ આઉટલાઈલ્ડ પર્લ એરિંગ્સ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક