સિંહ મોનાર્ક પેન્ડન્ટ (14 કે)
વેચાઈ
જાંબલી દેડકો જેડ પેન્ડન્ટ (14 કે)
આઇસ્ડ-આઉટ સ્કોર્પિયન સીઝેડ પેન્ડન્ટ (14 કે)
વ્હાઇટ શાર્ક સી ઝેડ પેન્ડન્ટ (સિલ્વર) - Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક