સ્ટાર ડેવિડ પેન્ડન્ટ (સિલ્વર)
ડેવિડ પેન્ડન્ટનો લંબચોરસ નક્ષત્ર (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ડેવિડ પેન્ડન્ટનો ડાયમંડ સ્ટાર (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
સ્ટાર ઓફ ડેવિડ ફ્લેટ પેન્ડન્ટ (સિલ્વર) ન્યુ યોર્ક Popular Jewelry
સ્ટાર ડેવિડ ડાયમંડ કટ પેન્ડન્ટ (14 કે) - Popular Jewelry