હેંગિંગ વ્હીલ સીઝેડ એરિંગ્સ (સિલ્વર) ન્યુ યોર્ક Popular Jewelry
વેચાઈ
ક્રોસ સ્ટડ હેંગિંગ એરિંગ્સ (14 કે) યલો ગોલ્ડ
ક્રોસ રાઉન્ડડ ડ્રropપ એરિંગ્સ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ફેસ્ટેડ હૂપ ટેસેલ ડ્રોપ એરિંગ્સ (14 કે)
ટ્રાઇ-કલર સર્કલ ડ્રropપ એરિંગ્સ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ડોમ્ડ ક્રોસ હુગી ડાંગલિંગ એરિંગ્સ (14 કે)
ઝગમગાટ ટીઅડ્રોપ ડાંગલિંગ એરિંગ્સ (સિલ્વર) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ડાયમંડ રાઉન્ડ હેંગિંગ એરિંગ્સ (10 કે)