ડાયમંડ ક્લસ્ટર સ્ટડ એરિંગ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
ડાયમંડ ક્લસ્ટર કુશન સ્ટડ એરિંગ્સ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ડાયમંડ ક્લસ્ટર કુશન સ્ટડ એરિંગ્સ (14 કે)