અલ્લાહ ડ્રિપિંગ સી ઝેડ પેન્ડન્ટ (10 કે / 14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ફીલીગ્રી ફ્રેમ અલ્લાહ પેન્ડન્ટ (14 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
ડાયમંડ આઇસ્ડ-આઉટ અલ્લાહ પેન્ડન્ટ (14 કે) ફ્રન્ટ - Popular Jewelry - ન્યુ યોર્ક
અલ્લાહ ફ્લેટ પેન્ડન્ટ (સિલ્વર) ન્યુ યોર્ક Popular Jewelry
ડાયમંડ અલ્લાહ પેન્ડન્ટ (10 કે) Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક
અલ્લાહ ડાયમંડ પેન્ડન્ટ (14 કે) - Popular Jewelry ન્યુ યોર્ક