વ્યક્તિગત નામ પ્લેટ / નામ ગળાનો હાર

 

ડાયમંડ શે ગળાનો હાર

અન્ના ગળાનો હાર 

અનંત ગળાનો હાર